اول ماه می
درسال ۱۸۸۶ از ۱۱ هزار کارخانه و کارگاه، ۴۰۰ هزار کارگر برای روز کار هشت ساعته در سرتا سر آمریکا دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات در شیکاگو در روز اول ماه مه، خونین سرکوب شد و ۶ نفر از رهبران آن به دار آویخته شدند. از آن تاریخ تا کنون پرولتاریای جهان زندگی پر فراز و نشیبی را از سر گذرانیده است. او در این مدتِ از

  نظر تاریخی کوتاه، توانست بزرگترینکشورهای جهان را فتح کند و خواب راحت را از سرمایه دارای جهانی برباید. به راستی پرولتاریا اولین تهاجمات علیه بوروازی راآزمود و از آن درسهای فنا ناپذیری را در گنجینه علم و دانش‌اش به ارمغان نهاد. پرولتاریای  جهان در اثر توطئه‌‌های بی پایانامپریالیسم و تأثیر ایده‌ئولوژیک خرده بورژوازی‌ای که چون اقیانوسی او را در خود فرو گرفته است و هیچ قدرتی به جزپرولتاریای آگاه و با تجربه قادر به عقب راند‌اش نیست، شکست خورد و قدرت سیاسی را در کشورهای بزرگ سوسیالیستی از دستداد. dadd

ولی این آزمون نخستین بود. صلابت نبرد آینده چنان است که بورژوازی، ترسان و لاعلاج برای نجات خود دست به هرگونه جنایتی می‌زند. امروزه تضاد کار و سرمایه در جهان شتابنده به اوج می‌رود. در عین حال تضاد جناههای مختلف امپریالیستی نیز بر سر تقسیم مجدد جهان جهت حاکمیت بر چپاول نیروی کار و منابع انرژی شدت می‌باید.
اوضاع بحرانی کشورهای خاور میانه را فقط می‌توان در ویژگی‌های این تضادهای بزرگ ارزیابی کرد. در خاور میانه علاوه بر تولید ارزش داخلی هر کشور(درآمد ناخالص داخلی)، در آمد نفت آن در سال ۲۰۰۵ بالغ بر 522 میلیارد دولار بوده است. به این
جای نهاد که جنبش کارگری در بخش‌های دیگر جهان آن را در گذشته جمع بندی

Go to top

موفقیت در تلاش و کوشش است