زنان و مردان کارگر و زحمتکش!

دوازدهمین مجمع حضوری نهادهای همبستگی درشهربرمن، آلمان (24- 25 ماه اوت 2019 ) درودهای فراوان خود را به شما عزیزان میفرستد.

اوضاع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی درایران حاکی از آن است که جامعه  در بحرانی ترین شرایط ممکن بسر میبرد، گرانی و تورم سرسام آور همراه با بیکاری و ورشکستگی اقتصادی عرصه زیستن را بر میلیونها انسان شریف و زحمتکش تنگ نموده است. شکاف طبقاتی هر روز بیشتر شده، اقلیتی معدود در حکومت و قدرت با چپاولگری و اختلاس و دزدی زندگی را

بر اکثریت مردم غیرممکن ساخته اند. طبقه کارگر و متحدین آن تغییر این وضعیت و خاتمه دادن به این فلاکت و فقر را در مبارزه ایی تنگاتنگ با دشمن طبقاتی خود جستجو نموده، و با حضور چشمگیر خود در صحنه جامعه خواستها و مطالبات خود را با شعار نان، کار، آزادی و اداره شورایی فریاد میزنند.

در سالی که گذشت، جامعه ایران شاهد مبارزه درخشان کارگران نیشکرهفته تپه و فولاد اهواز و دیگر واحدهای صنعتی و خدماتی... برای کسب خواستها و مطالبات و بویژه برعلیه خصوصی سازیها بود، همزمان با این مبارزات و در حمایت از آن، معلمان، پرستاران ، بازنشستگان ودانشجویان تا به امروز به مبارزه ایی پیگیر و خستگی ناپذیر ادامه داده اند. در اول ماه مه امسال تشکلهای مستقل کارگری  فراخوان برگزاری مراسم اول ماه مه را در جلو مجلس دادند، که در همان آغاز مورد یورش سراسیمه نیروهای  رژیم اسلامی قرار گرفت وتعدادی از کارگران و دیگر فعالین اجتماعی شرکت کننده دستگیرو روانه زندان شدند که هنوز تعدادی از آن ها آزاد نشده و تحت محاکمه و بازجوئی هستند.

اما مجموعه این مبارزات تا کنون دستاوردهایی قابل توجهی را بهمراه داشته است، جنبش کارگری توانست نه تنها صف اتحاد و همبستگی دیگراقشارطبقه کارگرهمچون معلمان ،پرستاران و بازنشستگان را فشرده کند بلکه قادرشد دیگرجنبشهای اجتماعی، منجمله زنان و دانشجویان را بخود جلب کند. حضور زنان کارگر نیشکر هفته تپه و خانواده های آنها به عنوان بخشی از مبارزات هفت تپه بویژه بر علیه خصوصی سازیها و سیاستهای نئولیبرالی از شکوفائی ویژه ایی برخوردار بوده و همرزمی و همگامی زنان کارگررا قدمها به جلو سوق داده و وارد فاز جدیدی نموده است.

رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی تاب توان این مبارزات را نیآورده ، با سرکوب و زندانی نمودن و شکنجه و اعتراف گیریهای نمایشی فعالین این جنبش ها سعی نموده سازمانیابی اعتراضات را درهم شکند. فعالین کارگری زندانی و دیگر زندانیان سیاسی با پتانسیلی که در برابر وحشیگریهای رژیم و سرانش از خود نشان داده اند، مزدوران جمهوری اسلامی را به هراس انداخته اند. آنها بخوبی واقفند که دستگیری و شکنجه و دامن زدن به انواع تفرقه و نیز سرکوب و مرعوب کردن با توجه به وجود جنبش های اعتراضی در جامعه دیگر کارایی ندارد. از روز شنبه دوازدهم مرداد نود و هشت رژیم سرمایه داری از طریق بالاترین نهادهای امنیتی خود در بیدادگاههای اسلامی محاکمه کارگران هفت تپه وحامیانش در نشریه گام راآغاز کردتا بتواند به مطالبه جنبش کارگری"نان ، کار ،آزادی ـ اداره شورایی پایان دهد. محاکمه اسماعیل بخشی، علی نجاتی، سپیده قلیان، امیرامیرقلی، ساناز الهیاری، عسل محمدی و امیر حسین محمدی فرد در بیدادگاه رژیم اسلامی در واقع محاکمه نان، کار، آزادی ـ اداره شورایی است. اما این محاکمه همچنان که روند آن تاکنون نشان داده است، در صورت حتی تعیین حکم برای زندانیان، نه تنها سرمایه داری و رژیم را نجات نخواهد داد برعکس و با قرار دادن مطالبه جنبش کارگری بر روی میز قضایی پیشرفت دیگری برای جنبش اجتماعی در ایران را رقم زد. اسماعیل بخشی نماینده سندیکای مستقل کارگران هفت تپه در اولین روز محاکمه، گرچه با توهین و متشنج نمودن فضا از طرف مقیسه جنایتکار به عنوان قاضی اسلامی روبرو شد، با جسارت و آگاهی به منافع طبقه اش به دفاع از کارگران نیشکر هفت تپه پرداخت و به قاضی اعلام نمود: خط قرمز من، کارگران هفت تپه و وکیلم است و هر گونه توهین به کارگران هفت تپه و وکیلم با پاسخ قاطع اینجانب روبرو خواهد شد.

بحران فراگیر سرمایه داری در ایران رژیم اسلامی را در بن بست قرار داده است. خیزش دیماه 96  با شعار: اصلاح طلب، اصول گرا، دیگه تمومه ماجرا، جامعه پس از چهل سال از کل دستگاه رژیم حاکم عبور کرد وبا اعتصاب چند هفته ای کارگران هفت تپه و فولاد در آبان 97 جنبش کارگری تحقق مطالبات اجتماعی اکثریت جامعه را با اداره شورایی به عنوان آلترناتیو مطرح کرد. آلترناتیوی که اتکا بر شوراهای مستقل مردم برای دخالت در تعیین شرایط زند گی در ایران دارد. این آلترناتیو اجتماعی عملن متحد کننده جنبش های اجتماعی در ایران است که در حال حاضر به اشکال مختلف درجهت هر چه بیشتر متشکل شدن پیش می روند. سرمایه داری و رژیم اسلامی به این امر واقفند و به اشکال مختلف ارعاب و سرکوب و منحرف کردن جهت       جنبش های اجتماعی دست زده اند. رژیم اسلامی برای نجات خود در داخل ایران بالاترین ارگانهای سرکوبش یعنی شورای امنیت نظام را فعالانه بکار گرفته است و در منطقه به تنش هایی که به منافع اکثریت جامعه     بی ربط است افزوده است.

اما آنچه مسلم است، تنها آگاهی مبارزه طبقاتی و سازمان یافتگی طبقه کارگر میتواند مرگ سرمایه داری را حتمی سازد. تنها طبقه آگاه و سازمان یافته، طبقه کارگر میتواند در روند مبارزه با متحد کردن جنبش های عمومی جامعه هر گونه سعی برای فریب دادن مردم، به قصد محدود نمودن حقوق شان، و تبدیل نمودن آنها بعنوان تنها یک وسیله در دست طبقه سرمایه داررا در نطفه خفه کند و شعار: نان، کار، آزادی ـ اداره شورایی را متحقق کند.

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران –  خارج کشور که خود راجزیی از طبقه کارگرمی داند، در دوازدهمین مجمع حضوری سالیانه خود، برشما درود می فرستد و تعهد می کند که همگام و در کنار مبارزات شما درپاسخگویی به نیازهای جنبش کارگری در خارج از کشوراز هیچ گونه فعالیتی دریغ نخواهد کرد.

گسترده و مستحکم باد اتحاد  جنبش کارگری و دیگر جنبشهای اجتماعی

سرنگون باد رژیم سرمایه داری اسلامی در ایران

دوازدهمین مجمع عمومی

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران – خارج کشور

http://nahadha.blogspot.com/  https://t.me/nahadhayehambastegi

آگوست ۲۰۱۹

Go to top

موفقیت در تلاش و کوشش است