زنان و مردان کارگر
On the road again

برای آموختن باید زحمت کشید و پشتکار داشت . در غیر این صورت زمان از دست میرود و کاری صورت نمیگیرد....

 aaa

 

jg jtg o9u0p--uü0iÜPohäß8Öoj-
h-ioziozo -pu -u up

 

درحاشیه كودتا در بولیوی

سرانجام پس از فشارهای امپریالیستی، تحریم اقتصادی، خرابكاریهای تروریستی، به­ویژه از سوی دستگاه جاسوسی ایالات متحده آمریكا و رسانه­های مرتبط و بسیج بخشی از مردم فریبخورده و ناراضی .... به درخواست فرمانده ارتش بولیوی، مورالس رییس جمهور منتخب این كشور بعد از یک دهه قدرت سیاسی مجبور گشت به­خاطر پرهیز از درگیری خونین و كشته شدن احتمالی تعدادی ازمردم از پست ریاست جمهوری درحاشیه كودتا در بولیوی

بازهم رستاخیزی سراسری و بازهم  مقاومت و جرات به مبارزه

صد سال مبارزه و مقاومت کارگران و فرودستان ، صد سال سرکوب و زندان وشکنجه اما و باز هم مبارزه‌ی گسترده‌تر . چنین است صحنه اجتماعی ایران در صد سال گذشته.

از رضا شاه که با کودتای سید ضیا  و اربابش انگلیس، تا از پسرش محمد رضا که با کودتای آمریکایی تخت و تاجش را حفظ کرد و تا دارودسته‌ی خمینی داعشی که دستگاه‌های امنیتی‌اش این روزها مسلحانه به جان توده‌های

انسان و جامعه

مقدمه

در این بحث، سرو کار ما با دو واژهی "انسان" و "جامعه" است که در ظاهر، واژه‌های آشنائی هستند و رابطهء آن‌ها نیز رابطهء نا آشنائی نیست. ولی با کمی دقت و مطالعهء سیر فکری در جوامع مختلف در می‌یابیم که بین نیروهای اجتماعی بر سر مفهوم هر کدام از این واژه‌ها و ارتباط آن‌ها با هم، در طول تاریخ

سرانجام

سرانجام پس از فشارهای امپریالیستی، تحریم اقتصادی، خرابكاریهای تروریستی، به­ویژه از سوی دستگاه جاسوسی ایالات متحده آمریكا و رسانه­های مرتبط و بسیج بخشی از مردم فریبخورده و ناراضی .... به درخواست فرمانده ارتش بولیوی، مورالس رییس جمهور منتخب این كشور بعد از یک دهه قدرت سیاسی مجبور گشت به­خاطر پرهیز از درگیری خونین و كشته شدن احتمالی تعدادی ازمردم از پست ریاست جمهوری استعفا دهد .

زنان و مردان کارگر و زحمتکش!

دوازدهمین مجمع حضوری نهادهای همبستگی درشهربرمن، آلمان (24- 25 ماه اوت 2019 ) درودهای فراوان خود را به شما عزیزان میفرستد.

اوضاع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی درایران حاکی از آن است که جامعه  در بحرانی ترین شرایط ممکن بسر میبرد، گرانی و تورم سرسام آور همراه با بیکاری و ورشکستگی اقتصادی عرصه زیستن را بر میلیونها انسان شریف و زحمتکش تنگ نموده است. شکاف طبقاتی هر روز بیشتر شده، اقلیتی معدود در حکومت و قدرت با چپاولگری و اختلاس و دزدی زندگی را

مقدمه

در این بحث، سرو کار ما با دو واژهی "انسان" و "جامعه" است که در ظاهر، واژه‌های آشنائی هستند و رابطهء آن‌ها نیز رابطهء

نا آشن

ائی نیست. ولی با کمی دقت و مطالعهء سیر فکری در جوامع مختلف در می‌یابیم که بین نیروهای اجتماعی بر سر مفهوم هر

کدام از این واژه‌ها و ارتباط آن‌ها


با هم، در طول تاریخ و به ویژه در صد سال اخیر مبارزه‌ای شدید حاکم بوده است. تا قرنهای

۱۴ و ۱۵ میلادی، علم، به علت ناتوانیاش در توضیح این واژه‌ها، مکرراً از مذهب و سیستمهای فلسفی مربوطه که جوابهای

ظاهرا قانع کننده و حاضر و آماده‌ای در موارد فوق داشتند، شکست میخورد و به پشت صحنه رانده میشد.bbb

با آغاز رنسانس در اروپا و شکوفائی علم، گام به گام درک خداباورانه از انسان، جامعه و روابط آن‌ها به عقب رانده میشد. پیر رسو

می‌گوید: علم مجبور بود شمشیر زنان علیه افکار ارسطو، افلاطون و مالیخولیای فلوطین مبارزه کند و به پیش رود.

با تدوین ماتریالیسم - تاریخی، درک علمی از واژه‌های فوق بر درک ایده‌آلیستی پیروزی نهائی را بدست آورد. ولی این پیروزی به

مفهوم همه جا گیر شدن درک علمی از واژه‌های فوق نیست. مثل این است که علم پرواز به آسمان تدوین شده است ولی هر کسی

نمی‌تواند هواپیما بسازد و یا پرواز کند.

در صد سال اخیر به ویژه در آخرین سال‌های سلطنت پهلوی، با تحکیم نظام سرمایه‌داری در ایران و نفوذ علم و تکامل مبارزهء

طبقاتی، ماتریالیسم – دیالکتیک در بین جوانان، نفوذ قابل توجهی یافت. از این جهت فلاسفهء ایده‌آلیست مثل مطهری و سروش با

امکانات وسیعی که در اختیار داشتند، چندین اثر در نقد ماتریالیسم – دیالکتیک تدوین کردند و دقیقاً بر زمینهء انسان و جامعه،

نظرات بسیار منسجم، سیستماتیک و قانونمندانهء خود را توضیح دادند. متأسفانه به علت موانعی مثل ترور و خفقان، خط مشی

نادرست و پراکندگی جنبش چپ، انقلابیون قادر نشدند به موقع این نظرات را نقد و افشا کنند و جوانانی که گروه گروه به آن‌ها

می‌پیوستند را از زیر آوار فلسفهء مالیخولیائی وحدت وجودی نجات دهند. این عوامل باضافهء عوامل اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی

باعث روی کار آمدن رژیم مذهبی و به غایت ارتجاعی خمینی شد. روشنفکران ایده‌آلیست هنوز هم بسیار فعالند. اگر قرار است

چنین رژیمی سرنگون گردد، باید علاوه بر رستاخیز عمومی زحمتکشان، رستاخیز تئوریک نیز علیه نظرات و معیارهای آن‌ها به

وجود آید. فقط با سلاح علم و تئوری انقلابی میتوان سلاح ضد علمی و تئوری ارتجاعی آن‌ها را نابود نمود.

بازهم رستاخیزی سراسری و بازهم  مقاومت و جرات به مبارزه

صد سال مبارزه و مقاومت کارگران و فرودستان ، صد سال سرکوب و زندان وشکنجه اما و باز هم مبارزه‌ی گسترده‌تر . چنین است صحنه اجتماعی ایران در صد سال گذشته.

از رضا شاه که با کودتای سید ضیا  و اربابش انگلیس، تا از پسرش محمد رضا که با کودتای آمریکایی تخت و تاجش را حفظ کرد و تا دارودسته‌ی خمینی داعشی که

Go to top

موفقیت در تلاش و کوشش است